【STG】Quantized Blaze(くあんたいずどぶれいず)

形式レビュワー日付ハマリ備考
1イチオシ銅たぬき2006-10-08107623
2イチオシ赤松 弥太郎2006-10-0888925
3イチオシ或野 吟山2006-10-0856617
4イチオシckck2006-10-0867821
5イチオシK'2006-10-0887924
6イチオシES2006-10-0887722